Bài mới nhất

24/10/2013

NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG      Sinh thời chủ tich Hồ Chí Minh từng nói : "muốn xây dựng chũ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chũ nghĩa, nghĩa là phải có những con người có đạo đức cộng sản... muốn xây dựng chũ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chũ nghĩa. Tức là phải có những con người đạo đức xã hội chủ nghĩa.’’ Đó là đạo đức cách mạng .

      Đạo đức cách mạng theo Hồ Chí Minh “ đó không phải là thứ đạo đức thủ cửu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại , nó không phải vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích chung cho Đảng, của dân tộc, của loài người”. Đạo đức cách mạng gồm trung với nước, với Đảng, hiếu với dân , đặt lợi ích của đất nước, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân, gương mẫu, sáng tạo trong lãnh đạo ; thực hiện cần kiêm liêm chính, chí công vô tư trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc ; nỗ lực học tập ,cầu tiến bộ ; có ý thức tổ chức kỷ luât nghiêm , giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ; luôn luôn trau dồi chũ nghĩa tập thể, chống chũ ngĩa cá nhân ; trung thành với chũ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
"Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó
  Có tài mà không có đức là người vô dụng’’

          Đạo đức cách mạng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của cán bộ, đảng viên. Đức và tài, hồng và chuyên là những mặt chủ yêu có mối quan hệ thiết với nhau. Đạo đức là gốc của cách mạng’ cũng như sông thì phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc , không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang trong xu thế hội nhập, mở cửa, một mặt mang lại nhiều lợi ích, nhiều cơ hội cho nước ta từng bước phát triển, giao lưu. Mặt khác, nó đặt ra nhiều vấn đề mang tính nguy cơ cấp bách: sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên; tình trạng chạy chức chạy quyền , cán bộ thiếu tầm nhìn xa, sách nhiễu, cậy quyền…..làm mất niềm tin nơi nhân dân; thì vấn đề đạo đức cách mạng lại là vấn đề đặc biệt cần được quan tâm đúng mực.

      Đạo đức cách mạng đóng vai trò quan trọng , nòng cốt trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên , xác định năng lực lãnh đaọ và sức chiến đấu của Đảng , thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nói chung và công cuộc đổi mới hiện nay. Rèn luyện , nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng là vấn đề cần thiết của công tác xây dựng Đảng hiện nay nhằm làm nên thắng lợi cho mục tiêu xuyên suốt chủ đạo của Đảng: độc lập dân tộc và chũ nghĩa xã hội .

       Bằng một số giải pháp như: Từng cán bộ, đảng viên cần tự giác, tự giáo dục , tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng của bản thân bởi đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố’’.Nâng cao nhận thức , trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng về giáo dục, rền luyện, nâng cao đạo đưc cách mạng của cán bộ đảng viên trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp thực hiện có hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục rèn luyện . Phát huy vai trò của nhà nước và chính quyền các cấp; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng.

       Đạo đức cách mạng đối với cán bội đảng viên hiên nay là vấn đề quan trọng , là trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi môt cán bội đảng viên và của cả hệ thống. Nhằm xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch vững mạnh với đội ngũ cán bộ vừa tài vừa có đức đủ năng lực lãnh đạo nhân dân , lãnh đạo nhà nước từng bước tiến bộ, phát triển.

-- Sao Băng Thiên Sứ --

Hot!

Từ khóa SEO:

18 nhận xét:

Đạo đức cách mạng gồm trung với nước, với Đảng, hiếu với dân , đặt lợi ích của đất nước, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân, gương mẫu, sáng tạo trong lãnh đạo ; thực hiện cần kiêm liêm chính, chí công vô tư trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc ; nỗ lực học tập ,cầu tiến bộ ; có ý thức tổ chức kỷ luât nghiêm , giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ; luôn luôn trau dồi chũ nghĩa tập thể, chống chũ ngĩa cá nhân ; trung thành với chũ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
Mỗi đảng viên cũng như người dân bình thường cần rèn luyện cho mình một đạo đức cách mạng để xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đảng cộng sản là đảng duy nhất và là đảng cầm quyền ở nước ta. Hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước ta. Luôn tìm cách bôi xấu, bài trừ đảng ra khỏi lòng dân. Vì thế các đảng viên cần rèn luyện đạo đức cách mạng , nâng cao vai trò trách nhiệm của một đảng viên đối với sự phát triển của đất nước, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Hiện nay các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với nhà nước. Những sai lầm nhỏ của Đảng sẽ biến thành cơ hội chống phá của các thế lực thù địch. Chính vì thế mà các Đảng viên cần rèn luyện cho mình một đạo đức cách mạng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhà nước tiến bộ, phát triển.

Trong Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt căn dặn Đảng ta về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Người nói: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng quan tâm nhiều nhất đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng. Theo Người, đạo đức chính là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Người coi đạo đức như gốc của cây, như nguồn của sông: " cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn; cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân''. Chính vì vậy, theo Người phải kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng phi đạo đức, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm nhất, phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân như quét sạch kẻ thù xâm lược trên đất nước ta.

Hơn 40 năm trôi qua nhưng những tư tưởng của Người vẫn giữ nguyên giá trị. Phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho nâng cao đạo đức cách mạng. Đồng thời nâng cao đạo đức cách mạng là sức mạnh quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Câu chuyện về sự ra đời của tác phẩm " Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" không những cho chúng ta thấy tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân kiên quyết, triệt để của Người, mà còn thể hiện rõ nguyên tắc rèn luyện đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh: xây đi đôi với chống. Xây dựng đạo đức cách mạng không tách rời chống chủ nghĩa cá nhân.

Từng cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng của nhân dân lên trên hết, phát huy dân chủ, nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước quét sạch chủ nghĩa cá nhân, học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần gắn việc học tập với giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong các cơ quan, đơn vị, nhằm phê phán những biểu hiện tiêu cực đang diễn ra giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, giác ngộ trước những lỗi lầm sai phạm, tự giác thực hành sửa chữa, đồng thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng tiêu biểu để nhân rộng, tạo nên một phong trào sống chiến đấu, lao động và học tập theo đạo đức Hồ Chí Minh mang đầy đủ ý nghĩa thực tiễn và có sức thuyết phục.

việc phấn đấu tu dưỡng của CB, ĐV phải kiên trì từng giờ, từng phút. Tự tu dưỡng, tự rèn luyện phải trở thành thói quen, thành nhu cầu thiết yếu hằng ngày, thấm vào máu thịt, vào tâm tư, vào suy nghĩ của mỗi CB, ĐV. Có như thế, nâng cao đạo đức cách mạng cho CB, ĐV mới không đơn thuần chỉ hô khẩu hiệu, không “đánh trống, bỏ dùi”, hình thức. Có thể nói, để nâng cao đạo đức cách mạng cho CB, ĐV, cần thực hiện tốt các giải pháp mà Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra trên nền tảng thực sự coi trọng, thực sự thấm nhuần ý thức tự giáo dục đạo đức, coi đó là bước đi quan trọng hàng đầu, là một đảm bảo vững chắc cho nâng cao chất lượng đạo đức cách mạng của đội ngũ CB, ĐV.

vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong bất kỳ thời đại nào...trong thời chiến nó luôn luôn được bác hồ coi đây là nhiệm vụ then chốt để phát triển đảng vững mạnh và trong thời bình khi đất nước ta đang cùng đi lên chủ nghĩa xã hội và trở thành nước cơ bản trở thành nước cnh-hdh đất nước thì vấn đề này càng cần phải quan tâm hàng đầu....chúng ta phải mạnh tay thanh lọc các đảng viên thoái hóa biến chất, không đủ năng lực ra khỏi đội ngũ của đảng và tích cực chống tham nhũng trong đảng

Chúng ta cần có những con người có phẩm chất đạo đực cách mạng cao trong mọi công việc của đất nươc. Những sai lầm nhỏ của Đảng sẽ biến thành cơ hội chống phá của các thế lực thù địch. Chính vì thế mà các Đảng viên cần rèn luyện cho mình một đạo đức cách mạng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nhà nước tiến bộ, phát triển. Xây dưng đội ngũ cán bộ tài đức vẹn toàn

Đạo đức cách mạng đối với cán bội đảng viên hiên nay là vấn đề quan trọng , là trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi môt cán bội đảng viên và của cả hệ thống. Hệ thống Đảng Cộng Sản trong sạch và vững mạnh mới đủ uy tín và trách nhiệm để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo nhân dân của mình.Đảng trong sạch thì nhà nước vững mạnh.

Đạo đức cách mạng đối với cán bội đảng viên hiên nay là vấn đề quan trọng , là trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi môt cán bội đảng viên và của cả hệ thống. Nhằm xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch vững mạnh với đội ngũ cán bộ vừa tài vừa có đức đủ năng lực lãnh đạo nhân dân , lãnh đạo nhà nước từng bước tiến bộ, phát triển.

Sinh thời chủ tich Hồ Chí Minh từng nói : "muốn xây dựng chũ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chũ nghĩa, nghĩa là phải có những con người có đạo đức cộng sản... muốn xây dựng chũ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chũ nghĩa. Đây là môt nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Trong thời đại đổi mới hiện nay, việc nâng cao đạo đức cách mạng là hết sức quan trong đối với xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Từng cán bộ, đảng viên cần tự giác, tự giáo dục , tự rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng của bản thân bởi đạo đức cách mạng không phải trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố’’.Nâng cao nhận thức , trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng về giáo dục, rền luyện, nâng cao đạo đưc cách mạng của cán bộ đảng viên trên cơ sở đó xây dựng những giải pháp thực hiện có hiệu quả. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục rèn luyện . Phát huy vai trò của nhà nước và chính quyền các cấp; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng

nâng cao đạo đức cách mạng luôn là trọng tâm hàng đầu trong phát triển đảng và giữ gìn nội bộ đảng được trong sạch vững mạnh và nâng cao quyền lực của nhà nước với nhân dân...loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, lạm dụng chức vụ và quyền hạn nhằm chuộc lợi trên mồ hôi xương máu của nhân dân...việc này không chỉ quan trong trong thời kỳ kháng chiến mà nó cảng cấp bách trong thời kỳ ngày nay khi cả nước đang trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội

Tiên học lễ,hậu học văn" đó là những gì mà ông cha ta thường nói, khi con người bắt đầu sự học thì điều đầu tiên đó là học lễ nghĩa tác phong đạo đức rèn luyện cho ý chí bản thân mình trước mà cái quan trọng nhất là đạo đức,đạo đức sống nó chi phối tác phong hành động của con người ngay từ cử chỉ là chúng ta có thể hiểu đc đạo đức của họ như thế nào.Đối vs đảng viên trong đội ngũ đảng thì cái điều đầu tiên là đạo đức nó sẽ làm cho đảng ta trong sạch vững mạnh hơn

Vấn đề mấu chốt, quyết định vẫn là sự tự giáo dục, tự rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ. Bởi vì cái tốt, cái xấu đều tồn tại trong mỗi con người, mà học cái tốt thì khó, ví như “người ta leo núi phải vất vả khó nhọc mới lên được đỉnh”, còn học cái xấu thì dễ “như ở trên đỉnh chỉ cần trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu”. Vì thế, việc phấn đấu tu dưỡng của cán bộ Đảng viên phải kiên trì từng giờ, từng phút. Tự tu dưỡng, tự rèn luyện phải trở thành thói quen, thành nhu cầu thiết yếu hằng ngày, thấm vào máu thịt, vào tâm tư, vào suy nghĩ của mỗi người.

Đạo đức cách mạng gồm trung với nước, với Đảng, hiếu với dân , đặt lợi ích của đất nước, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân, gương mẫu, sáng tạo trong lãnh đạo ; thực hiện cần kiêm liêm chính, chí công vô tư trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc ; nỗ lực học tập ,cầu tiến bộ ; có ý thức tổ chức kỷ luât nghiêm , giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đăng nhận xét