Bài mới nhất

16/09/2014

Cần nhìn nhận đúng về cải cách ruộng đất

Hoa đất

Những ngày này, dư luận đang hướng sự quan tâm về cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất (CCRĐ) được tổ chức tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Chủ đề này đang hâm nóng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, ở đâu đâu cũng thấy người ta nói về chủ đề Cải cách ruộng đất (CCRĐ) theo chiều hướng tiêu cực dưới góc nhìn của những kẻ chuyên xoi mói công việc của người khác. Phải chăng có một âm mưu nào đấy đang kích động vấn đề cải cách ruộng đất những năm sau khi nước ta dành được độc lập để xuyên tạc, gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Như chúng ta biết, Đảng ta đưa ra chủ trương CCRĐ vào những năm 1953 – 1956, thời điểm đất nước còn gặp vô vàn khó khăn. Người nông dân với tư liệu sản xuất chính là đất đai gặp cảnh màn trời chiếu đât vì không có đất sản xuất. Trong khi một số lượng tư liệu sản xuất nằm trong tay địa chủ và bọn cường hào, ác bá. Yêu cầu cấp thiết để giải phóng sức sản xuất cho xã hội, tạo công bằng trong các giai tầng tiến tới huy động sức mạnh tổng hợp trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chủ trương CCRĐ là hoàn toàn đúng đắn với thực tiễn lịch sử dân tộc thời bấy giờ.
Tuy nhiên, với các căn cứ đưa ra vào bối cảnh hiện tại, nhiều quan điểm đưa ra nhận xét về CCRĐ đang phán xét lại lịch sử dưới cái nhìn mang nặng tư tưởng chống phá chế độ. Chủ trương của Đảng thời điêm bấy giờ về cải cách ruộng đất là hoàn toàn chính xác, tuy vậy, trong quá trình thực thi không tránh khỏi những thiếu sót, sai lầm. Đấy là sự nóng vội, chủ quan, duy ý chí của một bộ phận cán bộ và hơn hết, những người nông dân được sở hữu ruộng đất như những cơn lũ dồn nén lâu ngày, vỡ òa trong sự sung sướng sẽ không tránh khỏi những sai lầm, làm ẩu làm bừa. Đó là vấn đề động chạm lên quyền lợi của một số người, lợi dụng CCRĐ để đấu đá lẫn nhau, bắt oan sai… Đảng ta đã nhìn nhận ra những sai lầm và nghiêm túc kiểm điểm trước toàn dân với phương châm: toàn Đảng, toàn dân cùng nhận trách nhiệm, cùng giám sát, cùng sửa sai.
Tuy nhiên, đấy là những căn cứ ít ỏi mà một vài quan điểm đưa ra để xuyên tạc chủ trương đầy đúng đắn này của Đảng ta. Hơn hết, ấm no, hạnh phúc, công bằng đã thực sự đến với người dân Việt Nam. Quan trọng hơn, nó đã huy động sức người, sức của góp phần thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để tiếp bước con đường độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, toàn diện là lý do Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia triển lãm Cải cách ruộng đất. Lợi dụng sự kiện trên, nhiều phần tử xấu đã kích động số dân khiếu kiện lỳ với băng rôn khẩu hiệu phản đối cuộc triển lãm, vu cáo xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thiết nghĩ, số dân khiếu kiện chây lỳ trước Viện Bảo tàng lịch sử Quốc gia chẳng hiểu gì về CCRĐ. Một thực tế đang diễn ra là họ đang bị các thế lực xấu lợi dụng cho các mưu đồ chống phá chế độ. Vì vậy, chúng ta cần cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu về vấn đề này.

Hot!

Từ khóa SEO:

2 nhận xét:

Chúng ta cần cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử xấu về vấn đề đất đai cũng nhưng các vấn đề nhạy cảm khác mà chúng hay lợi dụng để kích động bà con, điều này sẽ là cách tốt nhất để chúng ta góp phần vào việc phát triển và ổn định xã hội.

Hiên nay khi các thế lực thù địch luôn tập trung vào vấn đề đất đai thì bà con nên nâng cao tinh thần cảnh giác, hết sức tập trung không để những kẻ xấu tung tin kích động mọi người làm những việc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức.

Đăng nhận xét