Bài mới nhất

28/11/2014

Tổ chức xã hội dân sự và tổ chức mang danh xã hội dân sự để chống Nhà nước

Lê Quang
Vấn đề xã hội dân sự đã xuất hiện một thời gian tại Việt Nam và đã có một số nghiên cứu về vấn đề này. Theo cách hiểu của tôi thì tổ chức xã hội dân sự có thể hiểu là những tổ chức ngoài Nhà nước, tập hợp nhân dân theo ngành nghề, độ tuổi, giới tính…. đáp ứng nguyện vọng, sở thích nhất định của bộ phận nhân dân tham gia. Trong sự phát triển của xã hội, tổ chức xã hội dân sự ngày càng có vai trò quan trọng.

Mặc dù, Nhà nước Việt Nam chưa có những khẳng định chính thức về tổ chức xã hội dân sự, tuy nhiên, ở Việt Nam đã tồn tại tổ chức xã hội dân sự từ hàng trăm năm trước dưới dạng tổ chức các phường, hội buôn bán. Hiện nay, tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Có thể thấy:

- Các tổ chức xã hội tập hợp theo giới tính, độ tuổi như Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh…
- Các tổ chức xã hội tập hợp theo ngành nghề như Hội luật sư, Hiệp hội khoa học kỹ thuật, Hiệp hội kinh doanh vận tải….
- Các tổ chức phi chính phủ NGO nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam
- Các tổ chức từ thiện xã hội.
- Các tổ chức tập hợp nhân dân theo sở thích, đồng hương như Hội đồng hương, Hội chim cảnh….

Như vậy, có thể thấy, xã hội dân sự đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Các tổ chức xã hội dân sự bên cạnh đáp ứng những nhu cầu, sở thích của bộ phận quần chúng nhân dân tham gia, còn có vai trò ngày càng lớn đối với Nhà nước và xã hội. Có thể thấy vai trò của các tổ chức này đối với xã hội và Nhà nước là: (1) là cầu nối các cá nhân với nhà nước; (2) tham gia hoạch định và phối hợp với nhà nước thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; (3) tổ chức phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách và giám sát hoạt động của đội ngũ công chức nhà nước; (4) góp phần phát huy các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. 

Hiện nay, một số đối tượng chống đối Nhà nước tuyên truyền, xuyên tạc Việt Nam chưa có xã hội dân sự nhằm quy chụp Việt Nam chưa có dân chủ. Chúng kêu gọi thành lập các tổ chức mang danh xã hội dân sự nhằm mục đích chống Nhà nước. Có thể thấy các tổ chức mang danh xã hội dân sự hiện nay tập hợp những phần tử chống đối, có mục đích lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để kêu gọi chống Nhà nước. Điển hình như tổ chức Diễn đàn xã hội dân sự, Khối 8406, Hội nhà báo độc lập… Những tổ chức này mang danh tổ chức xã hội dân sự nhưng chưa có đóng góp, phản biện nào mang tính xây dựng đất nước, vì sự phát triển của xã hội ngoài những tuyên bố, Thư ngỏ ba sàm, thiếu tính thiết thực.

Hot!

Từ khóa SEO:

3 nhận xét:

Những tổ chức như thế này thì đúng là không nên lập ra làm cái gì vì nó không thay đổi được cái gì hêt, mà cơ bản chỉ là công cụ cho những con người có ý đồ chống việt nam muốn làm mà thôi, đó là điều ngu dốt nhất mà những nhà dân chủ có thể nghĩ ra luc này

Với những tổ chức có những giả tâm như thế này thì nên cho nó nghĩ hưu thì hơn chứ để cũng chỉ làm hại cho dân tộc, cho đất nước mà thôi, nếu như không có những con người như thế này thì tôi tin là chúng ta sẽ gianh nhiều thành công hơn trong quản lí xã hội đấy

Có xứng đáng không vậy, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà những tổ chức này đã nói khi thành lập, những thủ đoạn như thế nay chính là cái chúng ta phỉa để phòng hiện nay chứ không phải là chuyện đùa được, những con người này có thể bán lợi ích quốc gia bất cứ lúc nào không hay

Đăng nhận xét