Bài mới nhất

31/12/2014

Bỏ phiếu tín nhiệm thực sự dân chủ, khách quan!

Hoa đất

Thời gian qua, truyền thông quốc tế và cả trong nước đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức “lấy phiếu tín nhiệm” các chức danh của Việt Nam. Bên cạnh đó, các trang mạng có hoạt động chống phá, “không mấy thiện cảm” với Việt Nam từ trước đến nay như BBC, RFA… liên tục có các bài viết nhằm xuyên tạc, đả kích hoạt động này, chúng cho rằng đây là một hoạt động “không dân chủ” hoặc “không khách quan”. Chúng còn đưa ra luận điệu cho rằng “Nguyên nhân sâu xa là do thiếu một thiết chế Tam quyền phân lập và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng CSVN về mọi mặt, là điều đã khiến cho Quốc hội, Chính phủ hay các cơ quan Tư pháp cũng chỉ là một bộ phận chịu sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Điều đó đã làm tê liệt toàn bộ cơ chế giám sát và điều chỉnh quyền lực đối với bộ máy nhà nước hiện nay”.

Các thông tin này hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt khi mà mục đích của bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; giúp những người này nhận thấy được mức độ tín nhiệm để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mình. Đồng thới lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hằng năm là để đánh giá mức độ tín nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ của cơ quan có thẩm quyền. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn làm cơ sở cho việc miễn nhiệm chức vụ đối với người mà Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân không còn tín nhiệm. 

Với nguyên tắc chủ yếu là “Bảo đảm quyền và nâng cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; tôn trọng quyền được báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; Công khai, công bằng, khách quan, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; Bảo đảm sự ổn định của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.” Như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm hoàn toàn không rắc rối, không mang tính hình thức mà hoàn toàn dân chủ, đúng quy trình.

Mặt khác, kết quả lấy phiếu một lần nữa phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ lập pháp, hành pháp, tư pháp của nhà nước, cũng như của từng vị được lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu được đồng bào cử tri cả nước tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Và kết quả này sẽ giúp cho từng vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác.Có thể thấy, đây là hoạt động chính trị hoàn toàn đúng đắn, thể hiện sự vững mạnh của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời phù hợp với ý chí và nguyện vọng của quần chúng nhân dân, được nhân dân cả nước hoàn toàn ủng hộ, được các kênh thông tin trong nước và ngoài nước phản ánh tích cực trong thời gian qua (tham khảo thêm tại : http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/TT_TINLAPPHAP/View_Detail.aspx?ItemID=918).

Thiết nghĩ, đã đến lúc BBC, RFA…hay các trang mạng phản động khác nên thông “xoi mói” đời sống chính trị Việt Nam và học cách đưa tin một cách trung thực, khách quan hơn.
Hot!

Từ khóa SEO:

2 nhận xét:

Việc lấy phiếu được đồng bào cử tri cả nước tin tưởng, đồng tình, ủng hộ. Kết quả này sẽ giúp cho từng vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác.Có thể thấy, đây là hoạt động chính trị hoàn toàn đúng đắn, thể hiện sự vững mạnh của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Một hoạt động mang tính tích cực của Đảng, Nhà nước. Có như vậy mà bọn phản động cũng lợi dụng để xuyên tạc được

Việc bỏ phiếu tín nhiệm mục đích nhằm nâng cao tính dân chủ trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm mọi người có thể tự mình nhận thấy được mình còn chưa tốt điểm nào mọi người sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục những nhược điểm đó

Đăng nhận xét