Bài mới nhất

29/05/2015

Đôi lời trao đổi với TS PoDharma

Hoa đất

TS PoDharma

Tình cờ đọc bài phỏng vấn của TS PoDharma trên RFA, bản thân tôi cũng có sự đồng cảm với nhiều luận điểm mà tác giả đưa ra. Rõ ràng, lịch sử Champa là một phần của lịch sử Việt Nam. Đấy là xu hướng đoàn kết dân tộc, khẳng định vai trò của người Chăm là một thành viên quan trọng trong cộng đồng quốc gia – dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới góc độ của một nhà nghiên cứu văn hóa, TS PoDharma đang có những biểu hiện lệch lạc. Xin trao đổi cùng tác giả về một vài quan điểm:

Thứ nhất, Tiến sỹ cho rằng, dưới thời Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định, Bảo Đại, Ngô Đình Diệm, rồi Đệ nhất, Đệ nhị cộng hòa, nhà nước Việt Nam công nhận dân tộc Chăm là dân tộc bản địa, có đất đai riêng, phong tục tập quán riêng, có lãnh tụ riêng, do nhà nước Việt Nam chỉ định nhưng phải đuợc sự đồng ý của nhân dân Chăm. Sau năm 1975 chế độ chính trị của Hà Nội hoàn phủ nhận mọi qui chế đặc biệt đó. Rõ ràng, đây là những quan điểm lồng ghép ý kiến chủ quan mang màu sắc dân tộc hẹp hòi của PoDharma. Thực tế ràng, trong tất cả chế độ phong kiến Việt Nam, chưa bao giờ ban hành quy chế “tự trị” dành riêng cho đồng bào DTTS. Vì lý do bảo vệ biên cương của tổ quốc, triều đình phong kiến chủ yếu trao quyền tự chủ về một số mặt của đời sống xã hội cho đồng bào. Còn về cơ bản, người Chăm vẫn chịu sự quản lý của chính quyền trung ương.

Trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, với chính sách mị dân, chính quyền Ngụy ban hành một số ưu đãi dành riêng cho người Chăm: được miễn quân dịch, một số thanh niên được đi nước ngoài đào tạo… Điều này tạo cho người Chăm tâm lý tự xem mình là một dân tộc tự trị, dần thoát ly khỏi sự ảnh hưởng của chính quyền cách mạng. PoDharma là người rõ hơn ai hết với quá khứ trong lịch sử, ông từng là nhân vật theo Ngụy chống phá cách mạng dưới cái tên FULRO Chăm mà chúng ta từng biết. Tôn vinh chế độ VNCH để phán xét chính sách dân tộc của Việt Nam là tư tưởng chủ quan của một trí thức mang nặng tư tưởng dân tộc hẹp hòi như PoDharma. Vì vậy, Tiến sỹ không nên thể hiện quan điểm của cá nhân để lòng ghép ý muốn chủ quan mang tính cực đoan của mình.

Thứ hai, cái mà PoDharma muốn nhà nước Việt Nam phải công nhận cho người Chăm là “dân tộc bản địa”, trên thực tế không tồn tại và không phù hớp với thực tiễn hiện nay. Có một chút lỗi học thuật từ những người nghiên cứu văn hóa dân tộc như PoDharma. Thuật ngữ “dân tộc bản địa” chỉ xuất hiện trong thời kỳ thực dân đế quốc đô hộ nước ta. Lúc đấy, cả dân tộc Việt Nam là dân tộc bản địa trừ một số giai cấp, tầng lớp có quyền lợi gắn bó với thực dân, đế quốc. Còn trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam thực thi chính sách bình đẳng, đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc, vì vậy không có cái gọi là "dân tộc bản địa" như PoDharma tuyên truyền, không đặt ra vấn đề tự quyết dân tộc.

Hiện nay, dân tộc Chăm có đội ngũ trí thức đông đảo vào bậc nhất trong số các dân tộc ở Việt Nam. Nhiều nhân sỹ, trí thức Chăm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền các cấp, đời sống vật chất tinh thần của người Chăm ngày càng được nâng cao. Chữ viết, văn hóa, phong tục tập quán của người Chăm được Nhà nước quan tâm bảo tồn và phát triển. 

Vì vậy, không có lý gì để nghi ngờ về việc phân biệt đối xử đối với người Chăm của Nhà nước Việt Nam dưới góc nhìn mang nặng tư tưởng dân tộc hẹp hòi của TS PoDharma.Hot!

Từ khóa SEO:

3 nhận xét:

Theo quan điểm của cá nhân tôi, dân tộc Chăm là một phần của cộng đồng quốc gia dân tộc Việt nam, lịch sử của người Chăm gắn bó chặt chẽ vs lịch sử dựng nước và giữ nước của nước ta. Ngày nay, dân tộc Chăm có đội ngũ trí thức đông đảo, những nét văn hóa, chữ viết, phong tục tập quán của họ luôn được Nhà nước quan tâm bảo tồn va tạo mọi điều kiện phát triển. Có lẽ sống xa Việt Nam lâu năm, mà vị Tiến sỹ của đội quân Fulro ngày nào có cái nhìn phiến diện về tình đoàn kết dân tộc giữa Việt-Chăm nói riêng, và tất cả 54 dân tộc anh em đất Việt nói chung.

Theo suy nghĩ của tôi thì TS PoDharma là một người mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, mượn danh vì dân tộc vì bộ phận người để nhằm mục đích cá nhân của bản thân. Người Chăm là một bộ phận máu thịt của các dân tộc Việt Nam, trong một đất nước có chung một niềm mong muốn xây dựng đất nước, cải thiện xã hội và nâng cao mức sống nhân dân. Việt Nam là một quốc gia đoàn kết dân tộc

Cấc nước khác có công nhận cho những dân tộc sinh sống trên nước mình có những quyền riêng không, lại còn cả pahir hỏi ý kiến nữa, mà lấy cơ sở ở đâu ra, bằng chứng mồm, lịch sử cũng chẳng ghi nhận, và cũng chẳng quốc gia nào công nhận cho một DTTS những cái quyền mà bắt dân tộc đa số pahir họi, vậy ban cho từng hộ gia đình luôn đi.

Đăng nhận xét