Bài mới nhất

19/09/2015

Vì sao phải vừa hợp tác, vừa đấu tranh

Hoa đất
Thực hiện đường lối đối ngoại vừa hợp tác vừa đấu tranh

Trong thế giới đa cực, đan xen bởi nhiều lợi ích khác nhau đòi hỏi mỗi quốc gia cần có đường lối đối ngoại đúng đắn nhằm bảo vệ lợi ích dân tộc, hạn chế những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế năm 1995, nước ta vẫn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ, thách thức trên mọi lĩnh vực; đồng thời, phải đứng trước sự lựa chọn, phân định bạn - thù, đối tác - đối tượng, để định hình chiến lược, sách lược; đề ra và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại; bảo vệ lợi ích của dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quán triệt chủ trương trên, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đề ra quan điểm có tính nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại. Theo đó:

"Đối tác" lúc này được hiểu là những ai chủ trương thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam đã gác lại quá khứ, thiết lập quan hệ ngoại với nhiều nước trên thế giới, trong đó có những quốc gia trước đây từng xâm lược nước ta. Mỹ là quốc gia điển hình. Với quan điểm trên, lợi ích quốc gia là tối thượng, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở cả hai bên cùng có lợi.

"Đối tượng" được hiểu là bất kỳ thế lực nào chống lại mục tiêu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Như vậy quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là trong đối tượng có đối tác và ngược lại; vừa phải vận dụng linh hoạt quan điểm vừa hợp tác vừa đấu tranh trên cơ sở duy trì lợi ích quốc gia dân tộc. 


Trong bối cảnh tình hình trên Biển Động đang có những dấu hiệu phức tạp. Đặc biệt là những hành động hung hăng của Trung Quốc trong tham vọng độc chiếm Biển Đông, chúng ta cần nhìn nhận và quán triệt sâu sắc hơn nữa về quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đối với Trung Quốc hay Mỹ, về đối ngoại, nước ta đều phải thực hiện kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. 

Tuy nhiên, một số ý kiến đã tích cực cổ súy làm mập mờ ranh giới giữa đối tượng và đối tác khi cho rằng, Trung Quốc là đối tượng nên cần phải đấu tranh, không cần hợp tác. Từ đó, những ý kiến này biện luận theo lối suy diễn tiêu cực, lấy cớ chống phá, vu cáo Đảng, Nhà nước nhu nhược, làm ngơ trước các hành động bành trướng của Trung Quốc. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận nhân dân cũng chưa đầy đủ về vấn đề hợp tác, đấu tranh trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay đang gây ra sự hoài nghi từ dư luận.

Rõ ràng quan điểm về đối tượng, đối tác, vừa hợp tác vừa đấu tranh cần phải được quán triệt xuyên suốt trong quá trình đối ngoại. Nếu một thế lực nào tìm cách “bẻ lái” sang cách hiểu khác chỉ là sự ngụy biện để chống phá Việt Nam mà thôi. Hot!

Từ khóa SEO:

30 nhận xét:

Thế giới biến động không ngững. Chính sách của các quốc gia trên thế giới thay đổi với tốc độ chóng mặt. Vì thế mà hợp tác nhưng cũng cần phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích của chúng ta

Không thể phủ nhận những lợi ích mà toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đem lại cho sự phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế cũng cần nắm vững phương pháp luận duy vật biện chứng; kết hợp hội nhập kinh tế quốc tế với hội nhập trên các lĩnh vực chính trị, văn hoá, giáo dục, an ninh, quốc phòng; bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân; giữa ngoại giao chính trị với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hoá trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa nước ta đi lên vượt qua khó khăn, thách thức.

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Thế giới phẳng" của nhân loại luôn ăm ắp mâu thuẫn giữa hợp tác và đấu tranh. Tuy nhiên, ở một điểm nhìn khác, đấu tranh, xóa bỏ mâu thuẫn để hợp tác cùng có lợi đang là xu thế của thời đại. Chủ động "hội nhập" và xác định quá trình hội nhập là vừa hợp tác vừa đấu tranh, Đảng, Nhà nước ta chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ với các nước, nhưng dứt khoát không để phụ thuộc vào bất cứ nước nào trong cả kinh tế và chính trị… Độc lập tự chủ về kinh tế có ý nghĩa nền tảng để giữ vững độc lập dân tộc, bảo đảm sự bền vững của độc lập tự chủ về chính trị. Nói cách khác, trong bối cảnh hiện nay, trọng tâm của bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường toàn diện năng lực tự chủ của toàn bộ nền kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

Trong tiến trình hội nhập chúng ta phải giữ vững mục tiêu, định hướng XHCN. Quá trình đó gắn liền với cuộc đấu tranh giữ vững độc lập tự chủ về chính trị, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ; thực hiện đa phương hoá và đa dạng hoá với nhiều đối tác khác nhau cùng có chung mục đích đôi bên đều có lợi và bảo đảm cho đất nước vừa phát triển nhanh kinh tế vừa tiến lên theo đúng định hướng XHCN, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh một cách hiệu quả, cần quán triệt quan điểm hợp tác là tương đối, đấu tranh là tuyệt đối. Hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với việc giải quyết mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế rất nặng nề, yêu cầu đội ngũ cán bộ, doanh nhân: phải trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định con đường đi lên CNXH, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; hiểu biết sâu sắc những quy luật của kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới; hiểu biết thông lệ và luật pháp quốc tế; tìm kiếm và phát hiện kịp thời lợi thế quốc gia và vận dụng một cách sáng tạo các quy luật kinh tế để đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực đối với nền kinh tế quốc gia; giữ vững mục tiêu đưa nền kinh tế nước ta đi theo định hướng XHCN, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh mất lợi ích chính trị - xã hội lâu dài.

Đúng là đối với Trung Quốc cần đấu tranh trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên trong một xã hội đa chiều, và nhất là khi Trung Quốc là nước hàng xóm láng giềng, thì nước ta vẫn cần phải hợp tác trên một số lĩnh vực với Trung Quốc, có thể kể đến trong số đó là hợp tác giữa các quốc gia trong cùng châu Á. Nói đấu tranh là phải, nhưng nói tất cả là không đúng, mà vẫn cần hợp tác trên một số mặt.

Mỗi quốc gia khi quan hệ ngoại giao với bất kì quốc gia nào thì sẽ luôn mong muốn sẽ đem lại những lợi ích tốt đẹp cho con người đất nước mình. Mà lợi ích của quốc gia này có thể gây tới hậu quả xấu cho quốc gia khác nếu quốc gia đó không có những biện pháp đúng đắn, kịp thời. Ngay như Mĩ đó, bề ngoài thì ai bảo Mĩ còn đang ghét Việt Nam, bề ngoài thì ai bảo Mĩ vẫn muốn lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhưng đằng sau thì khác, chúng vẫn liên tục tiếp tay cho những thế lực thù địch, hỗ trợ chúng hoạt động chống phá Việt Nam. Vậy nên vừa hợp tác, vừa đấu tranh là rất cần thiết.

Việt Nam là quốc gia luôn yêu quý hòa bình vậy nên đối với bất kì quốc gia nào thì chúng ta luôn có những biện pháp mềm dẻo, khôn khéo để có được những tiếng nói chung nhất giữa hai quốc gia. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh sẽ giúp Việt Nam luôn có được những điều kiện tốt nhất để phát triển đất nước.

Việt nam có đường lối đối ngoại mở, tranh thủ hợp tác với các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau hai bên cùng có lợi. Nhưng sự khác biệt về chính trị cũng như là nước có nhiều tài nguyên biển luôn là miếng mồi rình rập của các nước lớn. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác cao độ, vừa phải hợp tác để cùng phát triển và luôn đấu tranh bằng đường ngoại giao khôn ngoan cũng như cũng cố tìm lực quốc phòng.

Hợp tác đấu tranh mềm mỏng, linh hoạt sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Hợp tác cùng phát triển. Đấu tranh để đòi quyền lợi. Có như vậy đất nước ta mới có thể phát triển. Vì vậy mà không chỉ Việt Nam, tất cả các nước trên thế giới đều muốn mở rộng đối ngoại , thêm bạn bớt thù

Hợp tác đấu tranh mềm mỏng, linh hoạt sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Hợp tác cùng phát triển. Đấu tranh để đòi quyền lợi. Có như vậy đất nước ta mới có thể phát triển. Vì vậy mà không chỉ Việt Nam, tất cả các nước trên thế giới đều muốn mở rộng đối ngoại , thêm bạn bớt thù

Có thể thấy hai nước có quan hệ hợp tác kinh tế lớn của việt nam là Mỹ và đặc biệt trung quốc luôn là con dao hai lưỡi. Không chỉ lo giữ vững chủ quyền mà còn nỗi lo canh cánh của bà con nông dân khi giao thương với trung quốc. Còn mỹ các thế lực thù địch lưu vong chúng ta không diệt được tận gốc khi chúng ở quá xa và móc nối vào trong nước, chúng còn được hậu thuẫn của những nhân vật có quyền nhưng mang tư tưởng bài Việt. Cơ hội và thách thức sẽ luôn đồng hành và nhắc nhở chúng ta phải tỉnh táo.

Một khi mềm mỏng không giải quyết được vấn đề thì phải cương quyết. KHông để nứo khác xem thường, bắt nạt nước nhỏ. Chúng ta sẽ đứng lên đáu tranh nếu cần. Nhưng vẫn luôn ưu tiên các tiến trình hợp tác phát triẻn với các nước trên thế giới.

Một khi mềm mỏng không giải quyết được vấn đề thì phải cương quyết. KHông để nứo khác xem thường, bắt nạt nước nhỏ. Chúng ta sẽ đứng lên đáu tranh nếu cần. Nhưng vẫn luôn ưu tiên các tiến trình hợp tác phát triẻn với các nước trên thế giới.

Hợp tác cũng tốt, nhưng là hợp tác với ai, mình được gì, mát gì. đều phải suy xét. Đấu tranh cũng phải xem đang đấu với ai. bản thân đăt nước được ai ủng hộ, tiềm lực kinh tế, vũ trang quân đội ra sao. Đâu phải nói là làm được đâu. Còn phải nhiều yếu tố lắm. nhưng nhin chung quan điểm vậy là tiến bộ

mình nghĩ giờ nước nào cũng như nước nào, cũng chẳng có ai là thật lòng hoàn toàn vây nên nếu mình chỉ hợp tác tin tưởng mà không đề phong đấu tranh thì có ngày chính mình lại giết mình, còn nếu cứ lo sợ bên ngoai, sợ thế này, sợ thế kia thì chẳng bao giờ đất nước phát triển lên được.

Ngay bản thân trong mỗi chúng ta cũng vậy thôi, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta chơi vói ai cũng chẳng thể tin tưởng người ta hoàn toàn, vì như thế chẳng khác gì tự đeo thòng lọng vào cổ mình, và nếu sống mà bó hẹp, không chịu quan hệ với bất cứ ai thì cuộc sống của chúng ta như thế nào mỗi người rõ nhất.

Nhân dân Việt Nam chúng ta ai cũng biết rằng Mỹ và Trung quốc vẫn mãi là kẻ thù không đội trời chung, chúng luôn nuôi ảo vọng xâm lược Việt Nam, và cũng chẳng ai quên được những gì chúng đã mang đến cho nhân dân ta trong những năm tháng chiến tranh, nhưng cùng với xu thê hội nhập quốc tế thì chúng ta không thẻ bó buộc mình lại được, như vậy chúng ta sẽ tụt hậu, chính vì vây, chúng ta vừa hợp tác để có thể mạng lại lợi ích cho nhân dân, vì một đất nước giàu mạnh, để có thê tầm ảnh hưởng nhất định đối với những kẻ xâm lược này, nhưng trong quá trình đó vẫn phải đấu tranh với những thủ đoạn mà chúng mang đến cùng với những lợi ích hội nhập.

Cái này thì không nói chắc ai cũng sẽ hiều, vừa hợp tác vừa đấu tranh là một đối sách không khéo mà nhiều quốc gia đã chọn, như nhiều bạn nói, vốn dĩ không thể tin ai hoàn toàn, người ta thì về kinh tế vẫn hợp tác cùng có lợi, nhưng chính trị thì vẫn chơi xấu nhau là chuyện bình thường, mà nhất là Việt Nam, đất nước ,à có nhiều kẻ thù lăm le xâm chiếm, thì đối sách đó cần hơn bao giò hết.

Trong thế giới đa cực, đan xen bởi nhiều lợi ích khác nhau đòi hỏi mỗi quốc gia cần có đường lối đối ngoại đúng đắn nhằm bảo vệ lợi ích dân tộc, hạn chế những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Có thể nói dưới dự tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đnag đi rất đúng hướng trên con đường phát triển toàn diện đất nước. Hợp tác đấu tranh mềm mỏng, linh hoạt sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Hợp tác cùng phát triển.

Quan điểm về đối tượng, đối tác, vừa hợp tác vừa đấu tranh cần phải được quán triệt xuyên suốt trong quá trình đối ngoại. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác cao độ, vừa phải hợp tác để cùng phát triển và luôn đấu tranh bằng đường ngoại giao khôn ngoan cũng như cũng cố tìm lực quốc phòng, tăng cường năng lực tự chủ của toàn bộ nền kinh tế - xã hội

Trong tình hình thế giới đa cực như hiện nay, việc chúng ta thực hiện nhất quán quan điểm của đảng, nhà nước về đối tượng, đối tác, vừa hợp tác vừa đấu tranh thực sự là cần thiết. Đơn giản, không còn chiến tranh nữa, các nước hợp tác vs nhau nhưng cũng sẽ sử dụng thủ đoạn vs nhau để đạt được mục đích chính trị riêng của mình. Vì vậy, vừa hợp tác, vừa đấu tranh sẽ giúp Việt Nam luôn có được những điều kiện tốt nhất để phát triển đất nước.

Việt Nam đã gác lại quá khứ, thiết lập quan hệ ngoại với nhiều nước trên thế giới, trong đó có những quốc gia trước đây từng xâm lược nước ta. Điều này thể hiện rất rõ tính chất tốt đẹp của CNXH mà Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhân dân đất nước ta tiến hành. Bên cạnh đó, bất kỳ thế lực nào chống lại mục tiêu của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nên chúng ta cũng thật cảnh giác khi bắt tay vào hội nhập khu vực và thế giới, nhất là trong bối cảnh tình hình trên Biển Động đang có những dấu hiệu phức tạp như hiện nay.

Những kẻ luôn cho rằng Trung Quốc, Mỹ là đối tượng phải đấu tranh và không cần có một quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nào hết là những người thiếu suy nghĩ và tư tưởng bảo thủ, lạc hậu. Đã là thời đại nào rồi, việc hợp tác toàn cầu đã trở thành xu thế của tất cả các nước trên thế giới, không thể chỉ đấu tranh hoặc chỉ hợp tác được. Mặt nào có lợi cho đất nước thì vẫn hợp tác, mặt nào có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia thì phải có biện pháp đấu tranh, hài hòa hai mặt đó là điều cần thiết để bảo vệ và xây dựng đất nước ta.

trong thời đại ngày nay, đúng là không có bạn vĩnh viễn cũng như không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích của quốc gia là trên hết. do vậy ngay sau thời kỳ đổi mới, nhà nước chúng ta đã thực hiện đường lối đối ngoại linh hoạt mềm dẻo nhưng cương quyết trong vấn đề lãnh thổ

đúng là ngày nay muốn phát triển thì phải hợp tác sâu rộng nhưng để không bị lôi cuốn vào vòng xoáy chạy đua vũ trang, bạo lực đặc biệt là lệ thuộc đòi hỏi chúng ta phải tăng cường tính tự chủ. đây là bài học được rút ra từ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỏ quốc của chúng ta

Tôi có nhớ một nhà chính trị gia người Anh có nói một câu " không có bạn bè vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi" , hiện nay thế giới là đa cực vì vậy chúng ta cần tranh thủ hợp tác với các đối tác để tận dụng những nguồn lực phát triển đất nước và đấu tranh với các đối tượng không để các đối tượng đó làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.

ở cái thế giới hiện đại này thì nước nào chả đặt cho mình cái tiêu chí lợi ích quốc gia lên hàng đầu chứ. Thế nên các chủ trương, đường lối của Việt Nam chúng ta cũng vậy, cứ cái gì có lợi cho đất nước thì chúng ta làm, và cái khái niệm đối đối tượng, đối tác nó cũng không còn quá cứng nhắc như trước kia nữa và chúng ta vận dụng linh hoạt, có thể quốc gia này là đối tượng của mặt nọ nhưng họ vẫn là đối tác quan trọng với chúng ta ở mặt khác

bây giờ không còn là thời đại các nước dùng chiến tranh để xâm lăng, đô hộ và lấy quyền lợi từ các nước khác, cũng không phải là thế giới hai cực, các nước chia bè kéo cánh mà xác định địch là địch mãi, bạn là bạn mãi với nhau nữa. Đây là thời đại của sự hội nhập, đây là thời đại của sự khôn khéo, dùng các mối quan hệ, dùng đối tác, đối tượng để mang lại lợi ích cho quốc gia

Để đất nước luôn vững mạnh phát triển thì cần phải có sự hợp tác kinh tế với các nước. Còn đấu tranh là không cho các nước đó vi phạm hay gây ảnh hưởng lên chính trị nước mình.

Đăng nhận xét