Bài mới nhất

17/08/2016

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - CÁCH MẠNG LỊCH SỬ DÂN TỘC


Bồ Công Anh
Cách đây 71 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc, đó là thắng lợi đó là kết quả của quá trình đấu tranh, hi sinh xương máu của toàn thể dân tộc Việt Nam suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng kể từ ngày thành lập. Và đó còn là kết quả hơn 30 năm tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Để cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã phải chuẩn bị toàn diện thực lực cách mạng từ nhiều năm trước. Vào đầu năm 1941, trước những chuyển biến mau lẹ của tình hình trong nước và thế giới, Bác Hồ về nước và Người đã cùng Trung ương Đảng kịp thời nắm bắt tình hình, đề ra chiến lược, sách lược, xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị lực lượng, đào tạo, huấn luyện cán bộ, tổ chức, động viên, lãnh đạo toàn dân chớp thời cơ chín muồi đứng lên lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
 
Cách mạng Tháng 8 thành công - bước ngoặt của lịch sử
Vậy nhưng, đáng buồn cho một bộ phận những kẻ tự nhận là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam cũng như những kẻ không có thiện chí chống phá Việt Nam lại đưa ra những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc một cách trắng trợn khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứng được quả ngọt trời cho là tình thế của Pháp, Nhật và hào khí của dân tộc lúc đó để cướp chính quyền cho riêng mình”. Hơn thế, họ còn ngụy biện: “nếu không có Cách mạng Tháng Tám, nước ta đã giàu mạnh từ lâu, chứ không phải nghèo hèn, mất dân chủ như bây giờ ”. 

Đó là sự xuyên tạc trơ trẽn, phi lý của những kẻ lạc lõng trong đất nước ta. Thực tế 71 năm qua đã minh chứng cho thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, với đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng sáng tạo đã nắm chắc, tận dụng thời cơ, biết tổ chức và tập hợp lực lượng, động viên được toàn dân tộc làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đó còn là vai trò tiền phong, gương mẫu, bất chấp mọi hy sinh, gian khổ, quyết chiến đấu vì quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân của 5.000 đảng viên cộng sản. Họ là những Chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất, một lòng, một dạ vì nước vì dân, sáng ngời dũng khí chiến đấu, xung kích tiên phong, vào sống ra chết không sờn lòng, đầu rơi máu chảy không lùi bước, tra tấn tù đày không khuất phục, kiên quyết lãnh đạo cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân để xây dựng đất nước độc lập, dân tộc tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc, dân chủ, nhân quyền,...

Trong Tuyên ngôn độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 02-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy". Đặc biệt, ngay mở đầu bản Tuyên ngôn, Người nhấn mạnh tư tưởng về nhân quyền được ghi trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1789, coi đó là “những tư tưởng bất hủ”, những “lẽ phải không ai chối cãi được”. 

Tuy nhiên, Người cũng chỉ rõ: chỉ có dân tộc độc lập thì con người mới có thể có tự do, hạnh phúc và không thể có được quyền con người, quyền công dân khi quyền độc lập của dân tộc bị chà đạp. Con người ở đây theo nghĩa tất thảy mọi người, trước hết là những người lao động bị áp bức, bóc lột chiếm đại bộ phận trong nhân dân Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, những nội dung ấy luôn gắn chặt với quyền dân tộc, quyền con người, quyền công dân. Đó cũng là tư tưởng bất hủ mà Hồ Chí Minh đã đặt ra với tất cả chúng ta cách đây 71 năm - khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới ra đời. Và chính đó cũng là điều mà suốt 71 năm qua, biết bao thế hệ người Việt Nam hy sinh, phấn đấu để xây dựng một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh”, chứ không phải một xã hội “mất dân chủ” như những gì mà những kẻ đội lốt dân chủ, những kẻ đang ảo tưởng về chế độ “cờ vàng ba sọc” cũng như những kẻ không có thiện chí với Việt Nam đã tuyên truyền, xuyên tạc trong thời gian vừa qua.

Mỗi chúng ta cũng biết rằng, khi đất nước mới giành được độc lập, nhưng đã phải đương đầu với bao nhiêu thử thách ngặt nghèo: ngân khố cạn kiệt, hai mươi vạn quân Tưởng kéo vào miền Bắc, thực dân Pháp núp sau lưng quân đội Anh kéo vào miền Nam hòng lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ. Để giữ vững chính quyền, Đảng và Nhà nước ta đã dựa chắc vào nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt ba nhiệm vụ cách mạng: chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Chính phủ đã kịp thời ban hành các chính sách nhằm bồi dưỡng sức dân, động viên toàn dân thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, học chữ quốc ngữ, củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc. Đảng ta còn lãnh đạo thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 06-01-1946; vô hiệu hóa mọi âm mưu phản cách mạng, tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh với kẻ thù và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Việc ta ký với Pháp Hiệp định sơ bộ ngày 06-3-1946 và Tạm ước ngày 14-9-1946 là một chủ trương sáng suốt: thứ nhất, tạm hòa hoãn với Pháp để phá tan âm mưu của bọn Tưởng và tay sai hòng đẩy ta vào thế cô lập; thứ hai, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới bảo vệ chính quyền cách mạng. 

Nhờ đường lối đúng đắn và bằng những chủ trương, biện pháp phù hợp đó, chúng ta đã xây dựng được chính quyền của dân, do dân, vì dân vững mạnh, với cơ sở kinh tế - chính trị - xã hội phù hợp, bảo đảm cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành thắng lợi, Tổ quốc thống nhất, Đất nước trọn niềm vui Đại thắng mùa Xuân 1975. Ngày nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,… Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tiềm lực và sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng lên. Trên bình diện quốc tế, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 200 quốc gia ở tất cả các châu lục; tham gia vào hầu hết các tổ chức, định chế quốc tế và khu vực và là một thành viên có trách nhiệm quốc tế của cộng đồng quốc tế, uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tất cả những điều đó là minh chứng cho những giá trị mà Cách mạng Tháng Tám đưa lại; đồng thời, là bằng chứng hùng hồn nhất, thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt của lịch sử này./.


Hot!

Từ khóa SEO:

37 nhận xét:

Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc, nó là kết quả của một quá trình hi sinh sương máu, cố gắng của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Với sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Từ đó Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

Cách mạng tháng Tám mở ra thời kì suy sụp, tan rã của chế độ thực dân. Với cách mạng tháng Tám, nhân dân VN đã góp xương máu của mình vào cuộc chiến đấu đánh thắng hoàn toàn chế độ thực dân, phát xít. Đó là cuộc cách mạng của cả dân tộc, của toàn thể nhân dân nước ta. Chúng ta luôn tự hào về CMT8!

Trên bình diện quốc tế, đến nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 200 quốc gia ở tất cả các châu lục; tham gia vào hầu hết các tổ chức, định chế quốc tế và khu vực và là một thành viên có trách nhiệm quốc tế của cộng đồng quốc tế, uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tất cả những điều đó là minh chứng cho những giá trị mà Cách mạng Tháng Tám đưa lại; đồng thời, là bằng chứng hùng hồn nhất, thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt của lịch sử này

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ðảng ta từ khi ra đời bị khủng bố dã man, đã trở thành đảng lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo xã hội.

Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm lịch sử quý báu, mãi mãi soi sáng các chặng đường cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xác định và kết hợp đúng đắn các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ cách mạng; bài học về phát động sức mạnh toàn dân tộc, lấy sức mạnh của đội quân chủ lực công - nông làm nòng cốt; bài học thực hiện triệt để phương châm "thêm bạn bớt thù"; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ; bài học về xây dựng một đảng Mác - Lê-nin có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ sáng suốt, thường xuyên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cùng nhiều bài học khác. Để chúng ta có được ngày hôm nay.

Phát huy bản sắc truyền thống "Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc" của dân tộc, Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng sáng ngời của ý chí quật khởi của cả dân tộc. Thấm nhuần sâu sắc kinh nghiệm đại đoàn kết dân tộc của Cách mạng Tháng Tám, hơn lúc nào hết, ngày nay chúng ta phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài, hướng sức mạnh đó vào mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đã mở đường đưa dân tộc Việt Nam tiến hẳn vào kỷ nguyên mới trong lịch sử của mình: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Kỷ nguyên mới đánh dấu bước nhảy vọt của đất nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông, do nhân dân Việt Nam lập ra, do nhân dân Việt Nam lãnh đạo và để bảo vệ lợi ích của nhân dân Việt Nam được thành lập. Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chấn hưng dân tộc.

Cách mạng tháng 8 thành công. Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước chúng ta, cũng như một phong trào đấu tranh mới trên toàn thế giới.

Với truyền thống yêu nước nồng nàn, với tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất, nhân dân ta đã vượt qua biết bao thử thách, gian khổ, hy sinh. Để rồi cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, sự kiện này là bản hùng ca thời đại, cũng là bản hùng ca bất hủ, mãi mãi âm vang đi cùng năm tháng, cổ vũ, động viên toàn dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường đi lên phía trước.

Cách đây 71 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành thành công cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của dân tộc, đó là thắng lợi đó là kết quả của quá trình đấu tranh, hi sinh xương máu của toàn thể dân tộc Việt Nam suốt 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng kể từ ngày thành lập. Và đó còn là kết quả hơn 30 năm tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Để cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi, Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta đã phải chuẩn bị toàn diện thực lực cách mạng từ nhiều năm trước.

Chúng tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, độc lập; được lớn lên, học tập và công tác khi đất nước đã được thống nhất. Dù không được chứng kiến cũng như không trực tiếp cầm súng tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước, nhưng thông qua học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và qua lời kể của các thế hệ cha, ông đi trước, cứ mỗi độ thu về tâm hồn tôi lại như đang được sống trong bầu không khí sục sôi năm nào. Tự hào lắm, người con đất Việt

71 năm sau ngày đất nước giành được độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, đất nước và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được rất nhiều thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Hôm nay thấy tự hào biết bao về quê hương đất nước Việt Nam, từ cụ già cho đến các cháu nhỏ cùng nhau chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp như mong muốn của Hồ chủ tịch

Những ngày này , ngày mà cả dân tộc ta có được ý nghĩa to lớn, điều đó quả là có ý nghĩa thiết thực. Mọi người không ngủ mà đi dọc các con phố ngắm nhìn, mua sắm đủ các loại hàng hóa bày bán hoặc ngồi quây quần mời nhau uống rượu, trò chuyện như người thân lâu ngày gặp lại. Không chỉ là người ở trong nước mà những người con xa quê, đang ở nước ngoài cũng hướng về tổ quốc trong những ngày này. tinh thần cách mạng tháng Tám muôn năm

Cách mạng tháng Tám đã giải phóng gần 20 triệu người dân Việt Nam khỏi ách áp bức nô lệ lầm than, đưa lại độc lập, tự do cho dân tộc. Từ đây, người dân Việt nam được sống với tư cách người làm chủ vận mệnh của mình và làm chủ đất nước. Việt Nam chính thức trở thành một quốc gia độc lập trên bản đồ chính trị thế giới, mở ra kỷ nguyên mới trên con đường phát triển của dân tộc. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân ra đời. Nhân dân sống trong hòa bình, cuộc sống ấm no. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác Hồ.

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng một dân tộc đã rửa được nỗi nhục mất nước, một dân tộc đi tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, thì dân tộc ấy nhất định có đủ nghị lực và sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới.

Để có được ngày hôm nay, chúng tôi hiểu đó là công lao của biết bao thế hệ cha, anh đã hy sinh cho độc lâp của dân tộc, đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới con mắt và tầm nhìn vượt không gian, thời gian của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhìn về lịch sử đau thương của dân tộc trước năm 1945 và những thành tựu trong 70 năm qua, chúng ta càng đỗi tự hào và tin tưởng hơn vào con đường chúng ta đang đi. Con thuyền cách mạng của Việt Nam chắc chắn sẽ cập bến thành công. Và những kẻ chống phá, xuyên tạc về những ngày này họ đã tự mình tách ra khỏi cộng đồng quốc gia Việt Nam và họ đã thể hiện hành động của một kẻ phản quốc

Có thể nói một dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” sau chiến thắng của Cách mạng tháng Tám đã minh chứng tinh thần quật cường, quả cảm và sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước của một thế hệ cha anh hùng cường. Việt Nam đã đổi khác kể từ sau khoảnh khắc lịch sử mùa Thu năm ấy - một Việt Nam độc lập, chủ quyền. Niềm vui sướng của tự do, độc lập vẫn réo rắt suốt 71 năm qua. Cách mạng tháng 8 thành công đã trở thành ngày hội lớn của cả dân tộc - ngày Tết độc lập với biết bao lòng tự hào, niềm tự tôn dân tộc.

Những ngày tháng Tám ý nghĩa lại về. Âm hưởng của Mùa thu Cách mạng - Mùa thu toàn thể dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vùng lên chặt đứt xiềng xích của thực dân, phát xít giành lấy độc lập, tự do lại thắp sáng những trang ký ức hào hùng trong lòng mỗi người dân Việt Nam hôm nay… Như âm vang dòng thác cách mạng sục sôi tuôn chảy từ Tân Trào về Thủ đô Hà Nội, tràn ngập đại nội Huế và mọi nẻo của đường phố Sài Gòn…

Mỗi năm độc lập trôi qua lại thấy vui và trân trọng. Trân trọng khoảng thời gian được sống trong hòa bình, độc lập như vậy. Đó là điều mà bản thân mỗi chúng ta cần ra sức giữ gìn

thành quả sau cách mạng tháng 8 chúng ta đều dễ dàng nhìn nhận và đánh giá được, đó thực sự là một cuộc cách mạng lịch sử, một mốc son chói lọi của dân tộc, chúng ta hiện đang sống trong thành quả đó vậy mà có những kẻ được sống như ngày hôm nay mà không biết điều, vẫn mơ về những ảo tưởng do bọn đế quốc và tư bản đưa ra, những con người mà bị vật chất trước mắt hướng lái suy nghĩ, không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, tôi không nghĩ họ là những người con nước Việt

Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc"

Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, lịch sử đã sang một trang mới, bắt đầu của kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Toàn thế giới đã chứng kiến sự ra đời của một nhà nước mới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân Việt Nam đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình để xây dựng cuộc sống mới

Từ thực tiễn đó cho thấy: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố bên trong là quyết định. Đó là, nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật chỉ đạo và lãnh đạo cách mạng với đường lối hết sức đúng đắn. Đó còn là sự chuẩn bị chu đáo về xây dựng lực lượng cách mạng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc cùng với việc dự đoán chính xác về thời cơ và nắm lấy thời cơ để phát động nhân dân đứng lên giành chính quyền…

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sự chủ động chuẩn bị lực lượng, nghệ thuật tạo thời cơ, chớp thời cơ, kiên quyết hành động giành thắng lợi. Cuộc Tổng khởi nghĩa 1945 là quá trình chuẩn bị lâu dài khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Công cuộc này được đẩy nhanh khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, nhất là khi lãnh tụ Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Năm 1941, Trung ương đã xác định được tình hình trong nước chuyển biến mau lẹ và đề ra mục tiêu giải phóng dân tộc là trên hết.

Thời cơ trong cách mạng tháng Tám đó chính là phát xít Nhật đầu hàng đồng minh. Đó chính là thời cơ có tác động đến toàn bộ cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương. Chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương tận dụng được thời cơ đó và biến thời cơ đó thành điều kiện để cho cuộc cách mạng tháng Tám thắng lợi. Người theo dõi, bám sát và lợi dụng thời cơ đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam

Hiện nay chúng ta đang trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng nên chúng ta phải chuẩn bị mọi điều kiện. Chuẩn bị tốt thì chúng ta có lợi trong hội nhập. Đó là kinh nghiệm cách mạng Tháng Tám đã đưa ra cho chúng ta. Thứ hai là tranh thủ sự ủng hộ quốc tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhưng phải giữ vững độc lập tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam phải kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ cao nhất nguồn lực bên ngoài góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

. Ý nghĩa lịch sử
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ hàng mấy nghìn năm và ách thống trị của phát xít Nhật, lập nên nước Việt Nam dân chủ công hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông – Nam châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập tự do, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Sự thành công của cuộc cách mạng là sự tổng hòa giữa sự chín muồi về thời cơ và con người, nó là kết quả của sự đấu tranh và trưởng thành không ngừng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Và đây là điều không thể chối cãi.

Cách mạng tháng tám là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sự chủ động chuẩn bị lực lượng, nghệ thuật tạo thời cơ, chớp thời cơ, kiên quyết hành động giành thắng lợi

Không thể hiểu nổi bọn kền kền, chúng nó chứa cái gì trong đầu. Chúng tự vỗ ngực tự xưng là những "nhà dân chủ", những người đấu tranh cho công lí. Thế mà thực tế lại lại làm cái mịa gì không biết. Chúng nó lại dám đưa ra những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc một cách trắng trợn. Chúng gào lên ràng: “nếu không có Cách mạng Tháng Tám, nước ta đã giàu mạnh từ lâu, chứ không phải nghèo hèn, mất dân chủ như bây giờ ”. Cái đm. Nước mất thì nhà tan, chẳng lẽ chân lí luôn luôn đúng này chúng mày lại không biết. Nếu không có cách mạng tháng tám thì bây giờ vẫn mãi mãi mang kiếp nô lệ, mãi mãi vẫn chỉ là bọn An nam mít, da vàng mặt bủng, mũi tẹt. Chớ không có một đất nước hòa bình, ổn định để chúng nó lớn lên rồi rực mỡ đi theo giặc

Những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc một cách trắng trợn khi cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hứng được quả ngọt trời cho là tình thế của Pháp, Nhật và hào khí của dân tộc lúc đó để cướp chính quyền cho riêng mình”. Đây là hoàn toàn sai với sự thật, sai với lịch sử đúng không, đến đứa trẻ nào học lịch sử còn biết ấy vậy mà những kẻ có tư tưởng chống phá sao lại cố tình không hiểu vậy nhỉ?

Những luận điệu xuyên tạc giờ đây thì không thiếu gì cả, chúng ta vẫn có thể bắt gặp rất nhiều trên một số trang mạng xã hội cũng như các báo không chính thống, và điều quan trọng rằng những cái gì đã có lịch sử chứng minh và ai cũng hiểu rõ rồi thì có xuyên đi đâu nữa cũng là vô ích mà thôi.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của sự chủ động chuẩn bị lực lượng, nghệ thuật tạo thời cơ, chớp thời cơ, kiên quyết hành động giành thắng lợi. Cuộc Tổng khởi nghĩa 1945 là quá trình chuẩn bị lâu dài khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Điều này đã được lịch sử ghi lại và nhiều nhân chứng sống hiện nay cho biết.

Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, hạ uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là thủ đoạn mà đám phản động lưu vong và trang lề trái như Danlambao thực hiện để chống phá đất nước. Nhưng rõ ràng lịch sử không thể thay đổi, càng không thể bị bóp méo trước những kẻ có vấn đề về tư duy như Nguyễn Gia Kiểng. Những kẻ quay lưng với lịch sử dân tộc, chà đạp lên ý chí độc lập của nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong lòng dân tộc.

Cách mạng tháng tám đã mở ra một trang sử mới cho cách mạng nước ta, sau thành công của cách mạng tháng tám đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn Đảng Nhà Nước ta đã lãnh đạo thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sức mạnh từ sự đoàn kết có thể làm bất kỳ điều gì, ngay cả một thế lực hùng mạnh thời bấy giờ cũng phải run sợ mà đầu hàng, giờ đây cách thức tấn công, cướp nước của chúng đã khác như tinh thần dân tộc vẫn còn đó, mọi người đừng để bọn rận, bọn xuyên tạc nói xấu về Việt Nam ta, ra sức tẩy chay bọn chúng để không uổng phí những ngày tháng hào hùng của dân tộc ta

Đăng nhận xét