Bài mới nhất

26/11/2016

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam ngày càng được đảm bảo và hoàn thiện

Hoa đất
Quốc Hội đã thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

Vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn là cái cớ mà các thế lực thù địch với Việt Nam lợi dụng để vu cáo nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền. Những luận điệu vốn xưa như trái đất này đang bị đáp trả mạnh mẽ bằng chính thực trạng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động thực tiễn, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 được Quốc hội phê chuẩn là dấu mốc quan trọng trong quá trình đó. Hãy cùng nhìn lại những điểm mới của Luật này.

Thứ nhất, trong Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong luật không chỉ giới hạn ở phạm vi “công dân” mà là “mọi người”. Điều này thể hiện đúng bản chất quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền con người theo tinh thần Hiến pháp 2013, mà không chỉ là quyền công dân theo Hiến pháp 1992. Như vậy, ngay cả quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và ngay cả đối với phạm nhân (những người bị hạn chế quyền công dân) cũng được đảm bảo quyền này. Đây là điểm rất mới so với pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trước đây. 

Thứ hai, trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo lần này có hẳn 01 chương quy định về việc Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người (chương 2). Đây là sự cụ thể hóa NQ24 của Bộ chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới đã được thể chế hóa thành luật: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ theo Hiến pháp, pháp luật.

Thứ ba, Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 đã tăng cường tính chủ động trong sinh hoạt và hoạt động của các tôn giáo giảm bớt những thủ tục, hành chính rườm rà trước đây. Ví dụ như đăng ký hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo hằng năm được thay đổi theo hướng chỉ đăng ký, thông báo lần đầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những năm tiếp theo nếu có phát sinh các hoạt động ngoài chương trình đăng ký mới đăng ký, thông báo bổ sung. Việc quy định này nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho cả cơ quan hành chính nhà nước cũng như cho cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Thứ tư, Luật tín ngưỡng, tôn giáo là tạo độ thông thoáng để phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia vào đời sống xã hội, đồng hành cùng dân tộc. Đặc biệt khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia sâu vào các hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, hạn chế sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào công việc nội bộ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.Có thể nói, đây là những điểm mới cơ bản mà Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhằm đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đây là tiếng nói mạnh mẽ đập tan các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.

Hot!

Từ khóa SEO:

37 nhận xét:

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng; không và chưa bao giờ có chủ trương và hành động cản trở hoạt động tôn giáo bình thường của nhân dân. Đồng thời khẳng định, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi thấy Việt nam là một trong số ít các quốc gia tôn trọng và tạo điều kiện cho tất cả các tôn giáo cùng phát triển. Nước ta có rất nhiều tôn giáo sinh sống và phát triển trên một lãnh thổ rất nhỏ bé. Nhưng Đảng và Nhà nước luôn đề ra những chính sách để làm sao tạo điều kiện tối đa cho người dân sinh sống và phát triển. Đây là một điều hiếm có ở các quốc gia khác đấy các bạn ạ. Các bạn cứ đi ra một vài nước khác sẽ hiểu điều tôi nói

"Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016 được Quốc hội phê chuẩn là dấu mốc quan trọng trong quá trình đó. Hãy cùng nhìn lại những điểm mới của Luật này."
Tôi nghĩ là nên hoàn thiện càng sớm càng tốt những điều luật liên quan đến tự do tín ngưỡng tôn giáo. Vì thực ra việt nam rất tạo điều kiện cho các quyền tín ngưỡng tôn giáo phát triển. Nhưng các thế lực bên ngoài lại lợi dụng điều này để kích động, chống phá. Nên nhất thiết phải có các điều luật chặt chẽ.

Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa, là nhà nước pháp quyền, do đó, mọi hoạt động của người dân đều phải tuân theo pháp luật-thước đo của sự văn minh trong xã hội. Do đó việc ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo cũng là một điều dễ hiểu nhằm đảm bảo sự phát triển và trật tự của xã hội.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhằm đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đây là tiếng nói mạnh mẽ đập tan các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.
Tôi nghĩ, với bất kỳ một điều luật nào đưa ra thì bao giờ cũng sẽ có những ý kiến khác nhau, có ý kiến ủng hộ (phần này đa số là người dân sống có trách nhiệm, tuân thủ theo luật pháp của nhà nước), có những thành phần sẽ không ủng hộ, và đưa ra trà đá vỉa hè bàn luận (thành phần này thì không chấp, bởi bản thân chúng sống luôn tách khỏi pháp luật của nhà nước, và luôn có tinh thần tiêu cực). Cho nên khi ra điều luật, thì tôi nghĩ, nếu nó tốt cho sự phát triển của xã hội, tốt cho đời sống của nhân dân thì ta cứ làm.

việc hoàn thiện luật tự do tín ngưỡng tôn giáo một lần nữa cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước về vấn đề tự do tôn giáo ở nước ta, đập tan các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua

Có thể nói, đây là những điểm mới cơ bản mà Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhằm đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đây là tiếng nói mạnh mẽ đập tan các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.

Chính quyền Việt Nam đang cố gắng mọi thể chế trong chính trị để làm cho cuộc sống và giá trị đến với từng người dân, nhưng những kẻ chống phá lại không có những cái nhìn nhận như thế, họ lợi dụng và xúi dục người dân

Chúng ta hoàn toàn tôn trọng quyền theo hay không theo các tôn giáo của tất cả mọi người. Nhưng theo mình thì tôn giáo nó cũng phải được đặt trong sự kiểm soát của đất nước. Nó vẫn phải nằm trong một tổng thể của một dân tộc, không thể theo tôn giáo rồi thì thích làm gì thì làm thích phá rồi thì phá rồi, không coi các tôn giáo khác ra gì được. Việc ra luật về tôn giáo như vậy mình rất là ủng hộ. Cái quan trọng là mọi người đã sống trong cùng một đất nước thì tôn giáo nào cũng phải đùm bọc lấy nhau mà sống

Thứ hai, trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo lần này có hẳn 01 chương quy định về việc Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người (chương 2). Đây là sự cụ thể hóa NQ24 của Bộ chính trị về công tác tôn giáo trong tình hình mới đã được thể chế hóa thành luật: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Nhà nước Việt Nam công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ theo Hiến pháp, pháp luật.

Với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật, những quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam sẽ được đảm bảo một cách vững chắc. Những kẻ "dân chủ rởm" sẽ hết lí lẽ để xuyên tạc rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, tín ngưỡng đồng thời những kẻ lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vào các hoạt động xấu sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.

Thấy nhà nước càng ngày càng ưu tiên tôn giáo, nhưng tôn giáo, nhất là công giaos thì ngày càng ngông nghênh. Có thể thấy sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 16-3-1955, Quốc hội khóa I thông qua Nghị quyết bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Nghị quyết được luật hóa bằng Sắc lệnh số 234/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 16-4-1955. Chương 1 Sắc lệnh 234/SL đề cập tới cả ba phương diện của sự tồn tại tôn giáo trong xã hội: "Chính phủ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do thờ cúng, quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào", "tự do giảng đạo tại các cơ quan tôn giáo" và "truyền bá tôn giáo". Các nội dung này hoàn toàn thống nhất với Ðiều 18 trong Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền được Liên hợp quốc thông qua ngày 10-12-1948: "Mọi người đều có quyền về tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm cả quyền tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như quyền tự do biểu lộ tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, với tư cách cá nhân hay tập thể, ở nơi công cộng hay nơi chốn riêng, bằng sự truyền dạy, thực hành, thờ phụng và áp dụng các nghi thức đạo giáo".

Ai đó nói rằng: Ở Việt Nam "tự do tôn giáo chỉ có trên giấy tờ" và "không có tính thực tiễn" là không có cơ sở. Ðó là cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan, thiếu thiện chí đối với vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Trong nhiều nỗ lực của mình, Nhà nước Việt Nam đã bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng trong chính sách tự do tôn giáo - với ba nguyên tắc cơ bản: bình đẳng về tín ngưỡng; bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ (nghĩa vụ tôn giáo, nghĩa vụ công dân); bình đẳng về luật pháp. Việc bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam được đặt hài hòa trong tương quan hài hòa với những yếu tố lịch sử - văn hóa của dân tộc, kết hợp với việc giữ vững an ninh quốc gia, chủ quyền dân tộc.

Theo thống kê có tới 95% số dân Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó hơn 24 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau (so với khoảng 20 triệu người năm 2009). Cả nước có khoảng 25.000 cơ sở thờ tự và 45 trường đào tạo chức sắc tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam diễn ra sôi động. Hàng năm có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo hoặc tín ngưỡng bản địa cấp quốc gia hoặc do địa phương được tổ chức. Năm Thánh 2011 của Giáo hội Công giáo ở Việt Nam thành công tốt đẹp vậy thì không tự do tín ngưỡng tôn giáo nằm ở đâu?

Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng mọi thủ đoạn thâm độc. Trong đó, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo, hòng tạo phản ứng tiêu cực trong một bộ phận chức sắc và tín đồ tôn giáo là một thủ đoạn mà chúng thường dùng. Nhưng Chúng ta đều biết, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận tại Điều 18 trong Tuyên ngôn nhân quyền toàn thế giới năm 1948 và được phát triển đầy đủ hơn trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 của Liên hợp quốc. Theo đó, mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo; không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo, một tín ngưỡng; quyền tự do thực hành tôn giáo, tín ngưỡng có thể bị giới hạn…

Tôi thấy đi qua mỹ mới biết được Việt Nam mình tự do tôn giáo được đảm bảo hơn nhiều, không phải thể hiện trên giấy tờ mà có thực tế hẳn hoi đúng như quan điểm nhất quán của Đảng ta về tín ngưỡng, tôn giáo đã khẳng định: Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo đã xác định rõ quyền hạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân các tôn giáo trong việc quản đạo, hành đạo, truyền đạo; nơi thờ tự của các tôn giáo được Nhà nước bảo hộ; việc thành lập tổ chức tôn giáo phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức, văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo và hoạt động tôn giáo được quy định cụ thể và hết sức rõ ràng, theo hướng tích cực cải cách thủ tục hành chính về thời gian, trình tự thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động. Không chỉ được thể hiện bằng các quan điểm, chính sách mà trên thực tế, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân, của mọi tổ chức tôn giáo chân chính với hàng chục triệu tín đồ trên cả nước luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm, tôn trọng và tạo điều kiện hoạt động, phát triển

Vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn là cái cớ mà các thế lực thù địch với Việt Nam lợi dụng để vu cáo nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền. Những luận điệu vốn xưa như trái đất này đang bị đáp trả mạnh mẽ bằng chính thực trạng đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động thực tiễn, Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Có thể nói, đây là những điểm mới cơ bản mà Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhằm đảm bảo tốt hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Đây là tiếng nói mạnh mẽ đập tan các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Quán triệt, kế thừa, phát triển quan điểm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Người, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện chủ chương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân thực hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình.

Quyền tự do theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào của công dân được quy định rõ ràng trong hệ thống pháp luật Việt Nam và được đảm bảo trên thực tế. Đó là điều mà Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định. Mục đích của hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo ở Việt Nam là tăng cường đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bất cứ tổ chức tôn giáo nào thật sự hoạt động vì mục đích tôn giáo đều được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Nhưng Nhà nước ta không bao giờ công nhận những tổ chức mang danh nghĩa tôn giáo hoạt động vì mục đích khác nhằm phá hoại độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia, mê tín dị đoan, xâm phạm đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, tài sản, sức khỏe của nhân dân. Khi vào Việt Nam, họ phát tán tài liệu và truyền đạo trái phép, kể cả dùng biện pháp mua chuộc bằng vật chất, kích động chia rẽ các tôn giáo, móc nối với các phần tử đội lốt tôn giáo đã có nhiều hành vi trái pháp luật. Khi ở nước ngoài, họ liên kết để tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Đó không phải tự do tôn giáo mà là đang vi phạm pháp luật

Việt Nam là nước đứng thứ ba thế giới về sự đa dạng tôn giáo, tín ngưỡng. Tín ngưỡng, tôn giáo đã trở thành nhu cầu của đông đảo người dân. Điều này đòi hỏi phải nhìn nhận về tôn giáo, tín ngưỡng một cách khách quan và toàn diện hơn so với trước. Thiết nghĩ nếu đảng và nhà nước ta không tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân thì thử hỏi chúng ta có được ở top 3 đó không?

Cả nước hiện có 22.000 cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều cơ sở được xây dựng mới, xây dựng lại khang trang, đẹp đẽ. Tự do tôn giáo ở Việt Nam còn được thể hiện ở nhiều sự kiện, hoạt động tôn giáo sôi động. Năm 2011, Lễ Bế mạc Năm Thánh 2011 của Giáo hội Công giáo Việt Nam được tổ chức long trọng tại giáo sứ La Vang, tỉnh QuảngTrị; Đại lễ kỷ niệm 72 năm khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo; Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh..., đó là bằng chứng sinh động về đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo là nguyên tắc hàng đầu và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam vì cuộc sống tinh thần của hàng triệu tín đồ các tôn giáo và cũng là những công dân của Việt Nam.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những thế lực thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ, bức tranh tôn giáo tại Việt Nam, về thực chất đây là chiêu bài lợi dụng tôn giáo để tập hợp lực lượng quần chúng chống lại Nhà nước, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân.

Trong điều kiện hiện nay, với sự bùng nổ thông tin thì việc nắm bắt để xử lý những vấn đề này là hết sức cần thiết, đòi hỏi những người làm công tác tôn giáo phải có sự hiểu biết rất tốt về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có những quan điểm, lập trường cụ thể và vững vàng.Người làm công tác tôn giáo, cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo phải nắm bắt được tình hình, cũng như âm mưu, thủ đoạn chống đối từ xa để có biện pháp vô hiệu hóa, đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ các hoạt động lợi dụng tôn giáo. Có như vậy mới đảm bảo được vấn đề tôn giáo trong giai đoạn hiện nay tốt hơn.

Thời gian qua các tổ chức phản động và các thành viên phản động luôn tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền dân chủ không có tự do tôn giáo thì hãy mở to mắt ra mà xem, Nhà Nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, các quyền tự do này được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật.

Điều 70 Hiến pháp năm 1992 của nước ta đã nêu rất rõ: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”. Những quy định này hoàn toàn phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Ở Việt Nam cũng như vậy, không ít những kẻ đang lợi dụng đạo Phật, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo... để thực hiện các mưu đồ chính trị, chống phá chính quyền, gây bất ổn an ninh, trật tự. Do đó, việc Nhà nước ngăn chặn và hạn chế quyền tự do tôn giáo của những cá nhân, tổ chức này rõ ràng là điều đáng phải làm. Không thể lấy đó làm thước đo, là căn cứ để nói rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo.

Hiện nay, các tôn giáo ở Việt Nam đang hoạt động đoàn kết với nhau, thực hiện đại đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết dân tộc; các tôn giáo đều hoạt động theo con đường và chủ trương “đạo pháp, dân tộc, CNXH”, “nước vinh, đạo sáng”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”… thể hiện việc gắn bó với dân tộc của các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo” cùng với sự quan tâm của Nhà nước, các tôn giáo ở Việt Nam đang ngày càng phát triển, đồng bào theo các tôn giáo đều thể hiện rằng mình vừa là tín đồ tốt và cũng là người công dân tốt. Đây chính là cái tát vào những luận điệu xuyên tạc Việt Nam không có tự do tín ngưỡng tôn giáo của những kẻ thiếu thiện chí, thù địch với chúng ta.

Bài viết phân tích khá hay, đúng như tác giả nhận định thì lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch nhà nước Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là trong những năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong thực hiện các chủ trương, chính sách về tôn giáo. Mọi sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam đều diễn ra bình thường, không gặp bất cứ sự cản trở nào. Nhưng suốt ngày chúng vu cáo chúng ta vi phạm tự do tôn giáo. Bất luận thế nào thì đây là một luận điệu cũ rích mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng để chống phá nước ta

Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là một trong những vấn đề cực kỳ nhạy cảm và phức tạp, khi mà các thế lực thù địch liên tục thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá nhằm vào các chính sách tự do, tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng có 1 chân lý không bao giờ thay đổi là Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn.

Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, về cơ bản là ổn định, do nhận thức ngày càng rõ của đại bộ phận tín đồ, chức sắc tôn giáo về đường lối, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Hệ thống quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được bổ sung, hoàn thiện; công tác vận động quần chúng và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, về an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng được chú trọng. Mình cũng chả hiểu đám kền kền cứ xoay đi xoay lại 1 vấn đề, nhai như kiểu chó nhai giẻ rách ý mà không chán nhỉ? Không chọc ngoáy họ không chịu được hay sao ý, thiết nghĩ đã đến lúc những người dân có đạo hay không có đạo nên vạch trần bản chất bịp bợm của lũ rận ngày ngày nói Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Chúng ta thấy rằng sau 30 năm đổi mới đất nước, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt; trong đó, quyền con người, quyền tự do tôn giáo được bảo đảm ngày một tốt hơn; các tôn giáo đã phát triển nhanh cả về số lượng tín đồ và cơ sở thờ tự. Nếu như năm 2006, cả nước mới có 6 tôn giáo và 16 tổ chức tôn giáo được công nhận và đăng ký hoạt động, thì đến nay đã có 13 tôn giáo và gần 40 tổ chức tôn giáo với trên 24 triệu tín đồ, chiếm 25% dân số cả nước. Điều đó chứng tỏ sự phát triển của các tôn giáo ở Việt Nam là tốt đẹp và luận điệu vu cáo Việt Nam “đàn áp tôn giáo” là hoàn toàn bịa đặt.

Thực tế chúng ta cũng thấy rằng, trên cơ sở Công ước quốc tế và điều kiện chính trị, xã hội, lịch sử, văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia, các nước đều ban hành những quy định pháp lý để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của đất nước mình. Hiện nay ở các nước mà làng dân chủ cho rằng đó là “thiên đường dân chủ” như Mỹ, Pháp hay Trung Quốc cũng đều có những quy định để duy trì các tôn giáo hoạt động đúng nguyên tắc và tuân thủ theo các quy định của mỗi Nhà nước. Vậy nên những luận điệu xuyên tạc của những kẻ đội lốt dân chủ là sự xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn và thể hiện rõ bộ mặt của những kẻ phản bội đất nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới đều quan niệm không có tự do TNTG tuyệt đối. Để bảo đảm quyền tự do TNTG của người dân, các quốc gia trên thế giới đều ban hành trong hệ thống luật pháp của mình các điều luật cụ thể, hoàn toàn không có chuyện “ở các nước văn minh, người ta không bao giờ ra Luật TNTG” như giọng điệu mà các thế lực thù địch đang rêu rao

Không chỉ thể hiện trong Hiến pháp, trong từng giai đoạn cụ thể, để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và đòi hỏi từ thực tiễn, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến bảo đảm quyền tự do TNTG của người dân

Những kẻ đội lốt tôn giáo để thực hiện những hành vi nhằm phục vụ cho lợi ích của riêng mình, đồng thời tiếp tay cho kẻ xấu phá hoại đất nước lộ mặt ngày càng nhiều, thể hiện ở những hành vi đi ngược lại những quy định của pháp luật, đi ngược lại giáo lý tôn giáo. Trong đạo Phật có thể kể đến hòa thượng Thích Không Tánh (với vở kịch cố thủ tại chùa Liên Trì, quyết không hy sinh lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng).

Không những thế, Nhà nước Việt Nam còn có những chương trình, dự án quốc gia về chính sách tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các tôn giáo, nhất là các vùng Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc, đồng bằng sông Cửu Long, như: hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo, v.v. Nhà nước Việt Nam rất quan tâm tới việc tăng cường các hoạt động đối ngoại quốc tế về tôn giáo. Gần đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tham gia làm thành viên Hội đồng Giám mục châu Á, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo hằng năm; đồng thời, tổ chức đón các đoàn chức sắc, Phật giáo quốc tế tới thăm, tham dự một số hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Gắn liền với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, việc đào tạo, bồi dưỡng các chức sắc, chức việc tôn giáo và cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong giáo hội được Đảng, Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện và các giáo hội tiến hành tích cực. Nhiều cơ sở thờ tự mới được xây dựng, tu sửa khang trang

Đăng nhận xét